• Писмо от СРЗИ във връзка с Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Уведомявам Ви, че в бр. 55 на ДВ от 15 юли 2022 г. е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (обн., ДВ, бр. 62 от 2005 г.; изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 56 от 2014 г., бр. 5 от 2019 г.; изм. с Решение № 3618 от 15.04.2022 г. на Върховния административен съд – бр. 33 от 2022 г.; доп., бр. 40 от 31.05.2022 г.). Измененията и допълненията са, както следва:

 В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 „Списък на заразните и паразитните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет“ се създава т. 67: „67. Маймунска вариола.“

В приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 „Дефиниции за възможен, вероятен и потвърден случай на заразните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет“ се създава раздел 67.

Използвам възможността да Ви напомня, че с предходното изменение и допълнение на наредбата (ДВ, бр. 40 от 2022 г., в сила от 31.05.2022 г.) са въведени задължителни регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19.

Предвид гореизложеното, следва да създадете необходимата организация по осведомяване на заинтересованите лица.

Писмо от СРЗИ във връзка с Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести