Индивидуално Обучение


ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В КЛИНИКИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА АДАСА

 

 

 

Форми на обучение:

  •           на място в Университетска болница Адаса
  •           електронно дистанционно

 

1.       Темите на обучение се предлагат от лечбното или здравното  заведение, според нуждите от квалифицирани кадри по съответната медицинска специалност за придобиване на практически и теоретични знания и умения по съответна методика или работа по високоспециализирана дейност.

2.       След съгласуване с Университетска болница Адаса, на темите за обучение, възможността за приемане на съответния брой обучаващи се, както и периода от време за обучение,за който ще бъдат приети, датите за започване на обучението , се изготвят анекси към рамковия договор.

3.       Изготвяне на план сметки за стойността на обучението,пътни ,хотелски и др. разходи, които ще формират финансовите разходи на всяко обучение.


4.       Сертификат за проведеното обучение се издава от Университетска болница Адаса.